Loading
ДОГОВІР (ПІДРЯДУ) на виконання робіт (про надання послуг) приватним підприємцем (самозайняті Надрукувати Надіслати електронною поштою

ДОГОВІР (ПІДРЯДУ) на виконання робіт (про надання послуг) приватним підприємцем (самозайнятою особою).
м. Київ, "__" ___ 200__р.Замовник ____________________ (повна назва юридичної особи) в особі ______ (посада та ПІБ), діючого на підставі ______ (статуту, довіреності, положення) з одного боку, і

Підрядник (виконавець) ___________________, (повна назва е, ПІБ самозайнятої особи) який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (ПП), з іншого боку,
уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання на власний ризик і за власні кошти виконати роботу по____ *** (організувати роботи з надання послуг та надати послуги) відповідно до умов даного Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити результати робіт ( послуги).
1.2. Виконавець виконує роботи (надає послуги) за цим договором у рамках здійснення ним власної підприємницької діяльності, що підтверджується свідоцтвом про сплату єдиного податку Виконавця.
1.3. (*** Якщо види робіт (послуг), зазначені в договорі і у Свідоцтві різняться, можна ввести в договір розділ «Формулювання термінів», де легко домогтися дослівного відповідності)

2. Відомості про роботу (послуги), що виконується Підрядником (Виконавцем).

2.1. _______________________. (Вказати точне найменування роботи)

3. Вимоги Замовника до предмета підряду

3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за Даним Договором) є ___.
3.2. Кількісні характеристики предмету підряду: ____________.
3.3. Якість предмету підряду повинна відповідати наступним вимогам: _______.

4. Устаткування, матеріали та умови виконання робіт

4.1. Виконавець зобов'язаний при виконанні робіт (надання послуг) у межах цього договору використовувати власні засоби виробництва: ____ (комп'ютери, принтери, скануючий та записуючий обладнання, ін цифрову техніку), за свій рахунок оплатити видаткові матеріали_____ (носії інформації, комплектуючі для копіювальної техніки, папір і т.п)., а також послуги зв'язку (в тому числі Інтернет-трафік) та інші витрати, необхідні для виконання даного Договору.
4.2. У разі якщо при виконанні договору потрібно використання засобів виробництва, що належать Замовнику, Виконавець зобов'язаний компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з таким наданням засобів виробництва,. Сума компенсації узгоджується в двосторонньому угоді
4.3. Роботи виконуються з матеріалів Підрядника (Виконавця).
4.4. Якість матеріалів має відповідати _________.
4.5. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів несе Підрядник (Виконавець).
4.6. Роботи ведуться у відповідності з Технічним завданням на проведення робіт (Додаток 1)., В якому описуються склад робіт, вимоги щодо їх проведення, що розробляється технічна документація.
4.7. Сторони протягом 3 - х днів з моменту підписання даного Договору в процесі взаємних консультацій формулюють основні технічні умови, стверджують терміни проміжних етапів, зміст, способи і формат передачі результатів робіт (послуг).
4.8. Після затвердження технічного завдання Підрядник (виконавець) проводить виконання робіт і надає результати робіт для перевірки (контрольних випробувань, тестіровкі) Замовнику. Після виправлення зауважень підписується акт здачі робіт, після чого роботи за даним Договором вважаються завершеними.

5. Термін виконання робіт

5.1. Підрядник (виконавець) зобов'язується розпочати виконання робіт протягом 3-х днів з моменту узгодження Тех. завдання та необхідної документації.
5.2. Підрядник (виконавець) зобов'язується виконувати роботу протягом з правом дострокового виконання
5.3. Після закінчення виконання робіт Підрядник (виконавець) зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмету Договору до здачі протягом ___.

6. Вартість та умови оплати робіт

6.1. Сторони домовилися, що повна вартість винагороди за результати робіт за даним договором складає ___ () гривень, в тому числі НДС___грн.
6.2. Оплата здійснюється на підставі Акт а прийому-здачі робіт в 100% розмірі від загальної вартості Договору безготівковим платежем на розрахунковий рахунок Виконавця в 7-ми денний термін після підписання Акту прийому-здачі робіт
6.3. За угодою сторін в окремих випадках оплата Виконавцю може проводитися авансовими платежами у розмірі до 50% від загальної вартості при фактичному виконанні понад 50% робіт, якщо роботи схвалені Замовником.

7. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт

7.1. Підрядник (виконавець) зобов'язується в термін ____ інформувати про хід виконання робіт.
7.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника (Виконавця) для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

8. Порядок прийому-здачі робіт

8.1. Приймання-здача результатів виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом _дней з моменту сповіщення Замовника про готовність предмету підряду.
8.2. Пункт прийому-здачі робіт ____________.
8.3. Предмет підряду повинен бути наданий Замовнику у вигляді _____.
8.4. Доставка предмету підряду здійснюється _______ за рахунок Підрядника (Виконавця) у наступному порядку __________.
8.5. В термін _______ після підписання акту прийому-здачі Підрядник (виконавець) зобов'язаний передати останньому всю технічну документацію за договором, а саме :____.

9. Права і обов'язки сторін

9.1. Обов'язки Підрядника (Виконавця):
9.1.1. На власний ризик виконати роботу, зазначену в п. 2.1. цього Договору.
9.1.2. Виконати роботу в строк, зазначений у п. 5 цього Договору.
9.1.3. Виконавець зобов'язаний при виконанні робіт (послуг) у межах цього договору використовувати власні засоби виробництва: __ (комп'ютери, принтери, скануючий та записуючий обладнання, ін цифрову техніку) і за свій рахунок оплатити видаткові матеріали (носії інформації FDD, DVD і CD-ROM, комплектуючі, папір і т.п)., а також послуги зв'язку (в тому числі Інтернет-трафік) та інші витрати, необхідні для виконання робіт за цим Договором.
9.1.4. У разі якщо при виконанні договору потрібно використання засобів виробництва, що належать Замовнику, Виконавець зобов'язаний компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з таким наданням засобів виробництва,. Сума компенсації узгоджується в двосторонньому угоді ».
9.1.5. Передати Замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета Договору, якщо це передбачено Договором або якщо без такої інформації використання результатів робіт є неможливим.
9.2. Обов'язки Замовника:
9.2.1. Замовник зобов'язаний перевірити і в 3-х денний термін прийняти результати робіт, виконаних Виконавцем, а вразі виявлення помилок, недоліків або відхилень від умов Договору, негайно заявити про це Виконавця.
9.2.2. Замовник зобов'язаний всіляко сприяти Виконавцю у виконанні робіт в обсягах і в поредке, встановленими цим Договором ..
9.3. Права Підрядника (Виконавця):
9.3.1. У рамках Договору Виконавець має право на свій розсуд і за свій рахунок залучати для виконання робіт (послуг) інших осіб - субпідрядників, при цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за результати, якість і терміни виконання робіт (надання послуг) субпідрядниками .
9.3.2. Підрядник (Виконавець) має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо Замовник не надав Технічного завдання і цим створив неможливість виконання цього Договору Підрядником.
9.4. Права Замовника:
9.4.1. Якщо Підрядник (Виконавець) своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.
9.4.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника (Виконавця).
9.4.3. Замовник має право в будь-який час до закінчення роботи відмовитися від цього Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину роботи і відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.
10. Ризики та відповідальність сторін
10.1 Сторона, яка не виконала чи неналежним чином виконала зобов'язання за цим договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням збитки. Будь-які збитки, що підлягають відшкодуванню на підставі цього договору підлягають відшкодуванню в межах прямої дійсної шкоди, в порядку, передбачених чинним законодавством.
10.2 За односторонню невмотивована відмова від виконання зобов'язань або розрив Договору протягом терміну його дії винна Сторона сплачує штраф у розмірі 5% від суми договору в 3-х денний термін від дати закінчення Договору.
10.3 Ризики, пов'язані з виконанням (невиконанням) робіт (послуг) за цим договором, несе Виконавець.
У разі невиконання робіт (ненадання послуг) або затримки передачі результатів робіт Замовнику на термін більше 3-х тижнів від встановленого в даному договорі терміну здачі, Виконавець втрачає право на отримання винагороди, і зобов'язаний повернути Замовнику повну суму отриманих раніше авансових платежів, якщо інше не передбачено додатковими угодами Сторін до цього Договору.
10.4 Ризики, пов'язані з подальшим використанням результатів робіт (послуг), отриманих за цим договором, несе Замовник.
10.5 Виконавець за даним Договором несе наступну відповідальність:


У разі невиконання робіт (неподання послуг) Виконавець зобов'язується виплатити штраф у розмірі 5% від суми договору
За несвоєчасну здачу результатів робіт (надання послуг) Виконавець сплачує пеню в розмірі 0,05% за кожен день прострочення, але не більше 5% від загальної суми Договору
За не належне виконання робіт (надання послуг) Виконавець сплачує пеню в розмірі 0,05% за кожен день затримки на приведення якості робіт (послуг) у відповідність до умов Договору, але не більше 5% від загальної суми Договору.

7.1 Замовник за даним Договором несе наступну відповідальність:

За необгрунтовану затримку прийому результатів робіт (надання послуг) Замовник виплачує пеню в розмірі 0,5% від загальної суми за кожний день прострочення, але не більше 5% від загальної суми Договору
За несвоєчасну оплату результатів робіт (надання послуг) Замовник виплачує пеню в розмірі 0,5% за кожний день прострочення, але не більше 5% від загальної суми Договору

7.7 За порушення інших умов даного Договору Сторони несуть наступну відповідальність: _____________
7.8 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
7.9 Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше __ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

10. Термін дії Договору та інші умови

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання Сторонами, але в будь-якому випадку до "__" ___ 200_ р.
10.2. Даний Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.
10.3. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документа.
10.4. Всі суперечки пов'язані із цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
10.5. Замовник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах / платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
10.6. Підрядник (Іслолнітель) має статус платника фіксованого податку (єдиного податку за ставкою 10%).
10.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
10.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
10.9. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11. Додатки до даного Договору

11.1. Доповнення № 1 "Технічне завдання"
11.2. Доповнення до даного Договору є його невід'ємною частиною.
Місцезнаходження та реквізити Сторін
 
Лицензии, компании с лицензией
Licinfo.com.ua

Про центр

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЦЕНТР - це більше 10000 отриманих ліцензій, це більше 7 років досвіду роботи на ринку, це тісна співпраця з сектором бізнесу, це надійне партнерство у сфері ліцензування - старту для Вашого бізнесу

Вибираючи нас

Ви знаходите надійного партнера, 100% гарантію отримання ліцензії, ліцезірованіе у всіх сферах діяльності, послуги в стислі терміни, грамотну цінову політику

Яндекс.Метрика