Loading
Типовий концесійній договір Надрукувати Надіслати електронною поштою

Типовий концесійній договір

Типовий концесійній договір____ (Місце укладення договору) "_____"_________ р.
_____ (Найменування Органи виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого на укладення концесійного договору) в особі _____, (посада, Прізвище, ім'я та по батькові) Що діє згідно з _____ (Далі - концесієдавець) (№ І дата Рішення ТОЩО) з однієї стороні, та _____ в особі ____ (назва юридичної особи) ____, (посада, Прізвище, ім'я та по батькові) Що діє на підставі ____, або (статут, доручення ТОЩО) _____ (Далі - концесіонер) (Прізвище, ім'я та по батькові фізічної особини) з іншої стороні, укла концесійній договір про таке:
Предмет концесійного договору
1. Концесієдавець надає на ______ РОКІВ концесіонеру право ______ З метою задоволення громадських потреб у сфері ______ (сфера господарської діяльності) за умови сплату концесійніх платежів та виконання Інших умов задовольняють договором.
2. Об'єктом концесії за ЦІМ договором є: ___. (Найменування об'єкта, Його Місцезнаходження, склад, ВАРТІСТЬ майна)
3. Фінансування об'єкта концесії здійснюється згідно з кошторис витрат на його_____ (Створення (Будівництво) та (або) утримання (експлуатацію) (у цею пункт включається інформація про:
найменування витрат;
розмір витрат з розподілом також їх за плановими періодамі;
джерела Фінансування зазначених витрат;
шляхи відшкодування вкладень інвестіцій;
зобов'язання, Гарантії ТОЩО).
Право і обов'язки концесієдавця
4. Концесієдавець МАЄ право:
здійснюваті контроль за дотриманням концесіонером умов задовольняють договором;
вімагаті дострокового розірвання задовольняють договором у разі порушення концесіонером Його умів;
вімагаті від концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єкта концесії, його призначення та сталося з вини концесіонера;
одержувати від концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав І обов'язків.
5. Концесієдавець зобов'язаний:
передати концесіонеру у строк до "____" ___________ р. ___; (Найменування об'єкта концесії) надаті концесіонеру у строк до "_____" ____ р. І у повному обсязі пакет документів: _______ вімагаті звіт про використання амортізаційніх відрахувань;
зберігаті комерційну таємницю концесіонера;
НЕ втручатіся у господарську Діяльність концесіонера;
Забезпечити надання земельної ділянкі у порядку, встановленому Земельним кодексом України (ЯКЩО вон необхідна для здійснення ______).( вид концесійної діяльності, роботи, послуги)
6. Концесієдавець МАЄ такоже ІншІ Право і обов'язки, передбачені ЦІМ договором та законодавством України.
Право і обов'язки концесіонера
7. Концесіонер МАЄ право:
здійснюваті підпріємніцьку Діяльність на основі _______ вімагаті розірвання задовольняють договором у разі порушення концесієдавцем умов договір І відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;
на продовження рядок дії задовольняють договором у разі виконання Його умів;
за погодженням з концесієдавцем за рахунок власни коштів здійснюваті поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна, отриманого у концесію;
отрімуваті плату за віроблені товари (роботи, послуги);
на відшкодування витрат, зроблення у зв'язку з поліпшенням майна, отриманого у концесію, за рахунок отриманого прибутку (ЯКЩО Інше не передбачено ЦІМ договором);
на контрактній основі залучати до виконання спеціальніх робіт на об'єкті концесії третіх осіб.
8. Концесіонер зобов'язаний:
Виконувати умови задовольняють договором;
укладаті Відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівнікамі - громадянами України;
Виконувати _____ необхідніх для поліпшення переданих у концесію споруд І обладнання;
погоджуватися з концесієдавцем передачу повністю або частково третім особам своїх майновий прав, Що випливають з задовольняють договором;
вікорістовуваті на об'єкті концесії матеріали для та сировину, техніку вітчізняного виробництва Відповідно до розуму задовольняють договором; (Абзац шостий пункту 8 Із змінамі, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 (605-2004-п) від 12.05.2004) утримуватися об'єкт концесії в належно технічному стані;
нести Відповідальність за виконання умов задовольняють договором та законодавства України третімі особами, які залучені до виконання спеціальніх робіт на об'єкті концесії;
вікорістовуваті амортізаційні відрахування на Відновлення основних фондів, отриманий у концесію;
після Закінчення рядок, на Який Було укладі концесійній договір, передати об'єкт концесії в належно технічному стані концесієдавцю Відповідно до розуму задовольняють договором (Земельні ділянки - до умов договору оренда земельної ділянкі).
9. Концесіонер МАЄ такоже ІншІ права та обов'язки, передбачені ЦІМ договором та законодавством України.
Умови, розмір і порядок Внесення концесійніх платежів
10. Концесіонер в установленому порядку робіть перший Внесок за надання об'єкта в концесію на рахунок ____ (відповідній рахунок державного або місцевого бюджету) у розмірі ____ гривень Протягом 10 робочих Днів з дня підпісання задовольняють договором. У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівніцтва або на Створення (Будівництво) нового об'єкта дата здійснення Першого внеску концесійного платежу встановлюється Виходячи з годині одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати Введення Його в експлуатацію. (Абзац перший пункту 10 Із змінамі, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 (605-2004-п) від 12.05.2004)
Наступні концесійні платежі вносяться незалежно від наслідків господарської діяльності з періодічністю:
_______( Сума) гривень до _______________( кінцевій рядків внесення)
_______( Сума) гривень до _______________( кінцевій рядків внесення).
За порушення строків Внесення концесійніх платежів концесіонер сплачує пеню з розрахунку ___ відсотків суми концесійного платежу за шкірними день прострочки.
Умови передачі та повернення об'єкта концесії
11. Передача об'єкта у концесію здійснюється НЕ пізніше _____ календарних Днів після укладення задовольняють договір І оформляється актом приймання-передачі згідно з додатком.
12. Майно, отриманий у концесію, включається до балансу концесіонера - юридичної особини Із зазначенням, Що Це майно Отримання у концесію.
13. Правовий режим майна, його призначення та надається в концесію (або створюється) на виконання умов задовольняють договором, візначається з урахуванням Закону України "Про концесії".
14. Після Закінчення рядок, на Який Було укладі цею договір, у разі Його розірвання, ліквідації концесіонера, в тому чіслі у зв'язку з визнання Його банкрутом, концесіонер зобов'язаний повернути концесієдавцю об'єкт концесії в належно технічному стані.
Повернення майна об'єкта концесії здійснюється у _____ денний
рядків після припинення дії задовольняють договір І оформлюється актом приймання-передачі.
Порядок виконання робіт та приймання створених об'єктів *
15. Концесіонер у ____ денний рядків з дати підпісання акту приймання-передачі подає концесієдавцю на затвердження проектну, робоче та іншу, визначені концесієдавцем, документацію на Створення (Будівництво) об'єкта концесії. Концесієдавець у ___ денний рядків затверджує Цю документацію.
16. Роботи І зобов'язання, необхідні для здійснення концесійної діяльності, виконуються за затвердженим концесієдавцем календарним планом.
17. Концесіонер повинен Під власне Відповідальність та за власні кошти провести ВСІ необхідні перевіркі І випробуваного, а такоже своєчасно Отримати ВСІ необхідні для Створення (будівніцтва) об'єкта концесії дозволить відповідніх органів.
Види діяльності та ліцензування
18. За умови задовольняють договором концесіонер здійснює Такі види діяльності, роботи, послуги: _____
19. Концесіонер зобов'язується за Свій рахунок отримають ліцензії на здійснення підпріємніцької діяльності, Яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню:
1 )______; (вид діяльності)
2 )______. (Вид діяльності)
20. Ліцензії одержуються концесіонером до початку виконання відповідніх відів робіт. Копії одержаних ліцензій подаються концесієдавцю.
Умови та обсягах поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень
21. З метою використання об'єкта концесії для надання послуг Щодо задоволення громадських потреб у сфері ______ (сфера господарської діяльності) концесіонер здійснює поліпшення (Створення) майна чи прідбає майно за умови та в обсягах: ______
Фінансування поліпшення (Створення) майна здійснюється за рахунок: ______, в обсязі ________ гривень.
22. Концесієдавець зобов'язаний відшкодуваті концесіонеру витрати, зроблені ним у зв'язку Із зазначеним у пункті 21 поліпшеннямі, або ВАРТІСТЬ створенного (придбання) майна (у разі коли ЦІМ договором передбачена, Що майно, його призначення та прідбав концесіонер на виконання умов задовольняють договором, переходити у власність держави або теріторіальної громади) в частіні, Що не булу компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності за умови _____.
Порядок використання амортізаційніх відрахувань
23. Протягом Всього рядок дії задовольняють договором концесіонер у порядку, передбачених законодавством України нараховує суми амортізаційніх відрахувань.
24. Амортізаційні відрахування, нараховані на Основні фонди, отрімані у концесію або створені у зв'язку з виконанням умов задовольняють договором, залишаються у розпорядженні концесіонера І використовуються віключно на Відновлення основних фондів, отриманий у концесію, або створених у зв'язку з виконанням умов задовольняють договором .
Умови встановлення цін та таріфів
25. Концесієдавець І концесіонер дійшлі згоди Стосовно того, Що:
ціни (тарифи) на віготовлені (надані) товари (роботи, послуги), Що надаються, становлять ___ Зміна цін (таріфів) здійснюється у порядку, передбачених законодавством України, у разі ______
Використання вітчізняніх матеріалів та сировини (Назва розділу Із змінамі, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 (605-2004-п) від 12.05.2004)
26. Для виконання задовольняють договором концесіонер вікорістовує _____ (матеріали для, сировину) вітчізняного виробництва за умови _____ (Пункт 26 Із змінамі, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 (605-2004-п) від 12.05.2004)
Умови використання праці працівніків - громадян України
27. Під час провадження концесійної діяльності концесіонер вікорістовує працю працівніків - громадян України ______ відсотків загальної чісельності, в тому чіслі _____ відсотків громадян, звільненіх у зв'язку з ліквідацією державного (комунального) підприємства _______, майно якого надано у концесію.
Страхування об'єкта концесії
28. Ризико віпадкової загібелі або пошкодження об'єкта концесії Несе _______. (Концесієдавець (концесіонер)
29. Майно, отриманий концесіонером або створене Відповідно до розуму задовольняють договором, страхується концесіонером на Користь _____ (концесієдавця (концесіонера)
30. Концесіонер зобов'язаний Протягом трьох місяців після Отримання об'єкта у концесію укласті догоду про Його страхування у разі настане страхового випадку, пов'язаного з _____
31. У разі настане страхового випадку Страхові суми (страхове відшкодування), Що виплачують страховиком, повністю спрямовуються на Відновлення робочого стану об'єкта концесії.
32. Роботи з Відновлення робочого стану об'єкта концесії повінні розпочатіся у _____ денний строк після настане страхового випадку.
33. Концесієдавець МАЄ буті ознайомлення з усіма страховими полісамі.
Відповідальність сторін за виконання зобов'язань
34. У разі порушення будь-якіх умів, встановлених ЦІМ договором, винна сторона сплачує на Користь іншої стороні штраф у сумі ___ гривень.
35. Сплата штрафу не звільняє стороні від виконання ними зобов'язань за ЦІМ договором.
36. Збитки однієї стороні, Що вініклі внаслідок порушення іншою стороною своїх зобов'язань за ЦІМ договором, відшкодовуються вінною стороною у повно обсязі.
37. За Невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених ЦІМ договором, сторони несуть Відповідальність згідно Із законодавством України.
38. У разі коли концесіонер допустив погіршення стану об'єкта концесії або Його загібель, ВІН винен відшкодуваті концесієдавцю збитки, Якщо не доведе, Що погіршення або загібель об'єкта стали не з Його вини.
Строк дії договору
39. Концесійній договір укладу на ___ РОКІВ (з "___" ___ року по "___" _____ року).
Порядок припинення дії, Перелік нормативних умів І розірвання концесійного договору
40. Дія задовольняють договором пріпіняється у разі:
Закінчення рядок, на Який Його Було укладів;
загібелі об'єкта концесії або заподіяння Йому шкода, Яка віключає можлівість Його подальшої експлуатації;
ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому чіслі у зв'язку з визнання Його банкрутом.
41. Цей договір Може буті розірвано за погодженням сторін письмових з визначенням порядку компенсації витрат та Інших умов. Реорганізація концесіонера - юридичної особи не є підставою для Перелік нормативних умов або розірвання задовольняють договором.
42. На вимог однієї Із сторін цею договір Може буті розірвано за рішенням суду у разі Невиконання сторонами своїх зобов'язань та з Інших підстав, передбачених законодавством України. (Пункт 42 Із змінамі, внесеними згідно з Постановою КМ № 1510 (1510-2002-п) від 11.10.2002)
43. У разі виникнення обставин, які викликають Необхідність Перелік нормативних умов задовольняють договором, сторона винна попередіті письмової іншу сторону за ________ Днів. Про зміну умов задовольняють договором складається додаткова угода, Яка підпісується концесієдавцем та концесіонером І є невід'ємною частина задовольняють договором.
Розв'язання спорів, Що виникають з концесійного договору
44. Спори, Що виникають з задовольняють договором, розглядаються Відповідно до законодавства України судом.
Спори, Що виникають з задовольняють договором за участі нерезідентів, вірішуються в порядку, передбачених законодавством.
(Пункт 44 Із змінамі, внесеними згідно з Постановою КМ № 1510 (1510-2002-п) від 11.10.2002)
Прікінцеві положення
45. Цей договір набуває чінності з дня Його підпісання концесієдавцем та концесіонером.
46. Строк дії задовольняють договором Може буті продовжено у разі виконання концесіонером умов концесійного договору та за погодженням з концесієдавцем.
47. Концесійній договір укладі у двох прімірніках (по одному для кожної Із сторін), Що мают однаково юридичну силу по-русски та ___ мовамі.
48. Усі ДОДАТКИ до концесійного договору є невід'ємною його частини.
Юридичні адреси та розрахункові рахунка сторін:

 
Лицензии, компании с лицензией
Licinfo.com.ua

Про центр

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЦЕНТР - це більше 10000 отриманих ліцензій, це більше 7 років досвіду роботи на ринку, це тісна співпраця з сектором бізнесу, це надійне партнерство у сфері ліцензування - старту для Вашого бізнесу

Вибираючи нас

Ви знаходите надійного партнера, 100% гарантію отримання ліцензії, ліцезірованіе у всіх сферах діяльності, послуги в стислі терміни, грамотну цінову політику

Яндекс.Метрика